bip.mszczonow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Mszczonów www.mszczonow.pl
Rejestry i ewidencje strona główna 

Rejestry i ewidencje
`` 

Ewidencja ludności oraz ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych.

Dane z ewidencji ludności oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych udostępnia się zainteresowanym osobom na podstawie pisemnego wniosku wniosek >

  1. nieodpłatnie dla organów Policji, Straży Granicznej, Służbom Wojskowym oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, organom administracji publicznej, sondom, prokuraturze, organom kontroli skarbowej
  2. odpłatnie
    • innym państwowym i komunalnym jednostkom organizacyjnym, w zakresie potrzebnym do zrealizowania zadań publicznych,
    • osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny,
    • jednostkom organizacyjnym do celów badawczych i statystycznych,
    • innym osobom, jeżeli uwiarygodnią interes faktyczny i za zgodą osób, których te dane dotyczą

Za udostępnianie jednostkowych danych opłata wynosi 4% kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, określonego w przepisach odrębnych. Opłatę za udostępnianie danych do celów badawczych i statystycznych i badania opinii publicznej ustala się wg wzoru określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów, z dnia 20 kwietnia 2002r. w sprawie wysokości opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych oraz warunków ich wnoszenia /Dz.U.Nr 62, poz.564/.

Stały rejestr wyborców - jest udostępniany na pisemny wniosek do wglądu w Urzędzie Miejskim.

Ewidencja pracowników urzędu – dane z niej są udostępniane osobom, których dotyczą oraz jednostkom organizacyjnym z w zakresie potrzebnym dla realizacji ich zadań.

Rejestr Uchwał Rady Miejskiej >

Rejestr Zarządzeń Burmistrza >

Ewidencja działalności gospodarczej - jest jawna, udostępniania jest do wglądu w godzinach pracy urzędu.

Ewidencja wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – jest jawna w zakresie danych dotyczących przedsiębiorcy.

Rejestr skarg i wniosków - udostępnia się zainteresowanym osobom na pisemny, umotywowany wniosek

Ewidencja zbiorników bezodpływowych

Ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków

Rejestr placówek upowszechniania kultury – dostępny w godzinach pracy urzędu.

 
Data wprowadzenia informacji 2003-11-18 12:13:50 Informację zaktualizowano 2007-02-23 14:41:44, wprowadzający: Grzegorz Iwanek
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.mszczonow.pl