bip.mszczonow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Mszczonów www.mszczonow.pl
Udostępnianie informacji publicznej strona główna 

Udostępnianie informacji publicznej
 

   UDOSTĘPNIANIE  INFORMACJI  PUBLICZNEJ


 


       Udostępnianie informacji publicznej następuje w drodze:


1/  ogłaszania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej,


2/  udostępnienia informacji nie opublikowanych w BIP na wniosek,


3/  wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z wyborów                  powszechnych.


   Na wniosek udostępniania jest informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej.  Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.


    Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w  terminie 14 dni od dnia  złożenia wniosku z zastrzeżeniem niżej omówionych zasad. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w terminie 14 dni wnioskodawca zostanie powiadomiony w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja będzie udostępniona, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.


Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w formie i w sposób zgodny z wnioskiem, chyba, że środki techniczne którymi dysponuje  urząd to uniemożliwiają. W takim przypadku wnioskodawca zostanie pisemnie poinformowany o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i o formie w jakiej ta informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeśli w terminie 14 dni od takiego powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.


Udostępnienie informacji na wniosek powodujące poniesienie dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku  pobierana będzie opłata  w wysokości określonej Przez Burmistrza Miasta w Zarządzeniu Nr 2/04 z dnia 6 stycznia 2004 r.W takich przypadkach wnioskodawca zostanie powiadomiony w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji  zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji lub wycofa wniosek.  


 


              Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Data wprowadzenia informacji 2004-01-20 12:28:13 Informację zaktualizowano 2004-01-20 12:31:23, wprowadzający: Iwona Bartoszek
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.mszczonow.pl