Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
URZĄD
Wydziały
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
° Rok 2004
° Rok 2005
° Rok 2006
° Rok 2007
° Rok 2008
° Rok 2009
° Rok 2010
° Rok 2011
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet > Rok 2010 strona główna 

Rok 2010
UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2010 ROK - PROJEKT 
 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na rok 2010
Data wprowadzenia informacji 2009-12-10 10:07:55, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
załącznik nr 1 
 Dochody budżetu gminy Mszczonów na 2010 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-12-10 10:32:02, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
załącznik nr 2 
 Wydatki budżetu gminy Mszczonów na 2010 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-12-10 10:32:38, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
załącznik 2a 
 Wydatki bieżące
Data wprowadzenia informacji 2009-12-10 10:33:24, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
załącznik nr 2b 
 Wydatki majątkowe
Data wprowadzenia informacji 2009-12-10 10:34:15, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
załącznik nr 3 
 Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-12-10 10:49:15, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
załącznik nr 4 
 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
Data wprowadzenia informacji 2009-12-10 10:50:42, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
załącznik nr 5 
 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
Data wprowadzenia informacji 2009-12-10 10:51:54, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
załącznik nr 6 
 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Data wprowadzenia informacji 2009-12-10 10:53:06, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
załącznik nr 7 
 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Data wprowadzenia informacji 2009-12-10 11:17:32, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
załącznik nr 8 
 Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
Data wprowadzenia informacji 2009-12-10 11:18:26, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
załącznik nr 9 
 Dotacje podmiotowe w 2010 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-12-10 11:58:22, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
załącznik nr 10 
 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2010 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-12-10 11:59:17, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
załącznik nr 11 
 Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych
Data wprowadzenia informacji 2009-12-10 12:36:19, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
załącznik nr 12 
 Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych
Data wprowadzenia informacji 2009-12-10 12:37:23, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
załącznik nr 13 
 Wydatki na 2010 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego
Data wprowadzenia informacji 2009-12-10 12:38:30, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
załącznik nr 14 
 Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Fundzuszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Data wprowadzenia informacji 2009-12-10 12:39:38, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
załącznik nr 15 
 Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi
Data wprowadzenia informacji 2009-12-10 12:41:07, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
załącznik nr 16 
 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2014
Data wprowadzenia informacji 2009-12-10 12:42:04, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
załącznik 17 
 Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzacych ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
Data wprowadzenia informacji 2009-12-10 12:47:55, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Częśś opisowa do projektu budżetu Gminy Mszczonów na 2010
Data wprowadzenia informacji 2009-12-10 12:49:01, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Prognoza kwoty długu 
 Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne
Data wprowadzenia informacji 2009-12-16 11:27:59, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o
przedłozonym projekcie uchwały budżetowej na
2010 rok 
 Uchwała Nr 330/P/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 grudnia 2009r w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Mszczonowa projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2010 rok oraz prognozie łącznej kwoty długu
Data wprowadzenia informacji 2009-12-16 11:37:25, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
UCHWAŁA BUDŻETOWA 
 Uchwała Nr XXXVIII/370/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 grudnia 2009r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na rok 2010
Data wprowadzenia informacji 2010-01-04 13:50:16 Informację zaktualizowano 2010-01-04 13:55:36, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 1 
 Dochody
Data wprowadzenia informacji 2010-01-04 13:51:21, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 2 
 Wydatki
Data wprowadzenia informacji 2010-01-04 13:52:08, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 2a 
 Wydatki bieżące
Data wprowadzenia informacji 2010-01-04 13:53:00, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 2b 
 Wydatki majątkowe
Data wprowadzenia informacji 2010-01-04 13:53:43, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 3 
 Przychody i rozchody w 2010r
Data wprowadzenia informacji 2010-01-04 13:58:17, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 4 
 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
Data wprowadzenia informacji 2010-01-04 13:59:44, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 5 
 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
Data wprowadzenia informacji 2010-01-04 14:00:59, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 6 
 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Data wprowadzenia informacji 2010-01-04 14:02:25, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 7 
 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Data wprowadzenia informacji 2010-01-04 14:04:09, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 8 
 Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
Data wprowadzenia informacji 2010-01-04 14:05:24, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 9 
 Dotacje podmiotowe w 2010r
Data wprowadzenia informacji 2010-01-04 14:06:15, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 10 
 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2010r
Data wprowadzenia informacji 2010-01-04 14:07:22, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 11 
 Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych
Data wprowadzenia informacji 2010-01-04 14:08:18, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 12 
 Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych
Data wprowadzenia informacji 2010-01-04 14:09:36, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 13 
 Wydatki na 2010 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego
Data wprowadzenia informacji 2010-01-04 14:11:03, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 14 
 Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Data wprowadzenia informacji 2010-01-04 14:12:10, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 15 
 Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wiwloletnimi programami inwestycyjnymi
Data wprowadzenia informacji 2010-01-04 14:36:25, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 16 
 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2014
Data wprowadzenia informacji 2010-01-04 14:37:30, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Załącznik Nr 17 
 Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
Data wprowadzenia informacji 2010-01-04 14:38:56, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
 
 Część opisowa do budżetu Gminy Mszczonów na 2010 rok
Data wprowadzenia informacji 2010-01-04 14:40:14, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
wersja do druku