Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
URZĄD
Wydziały
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Udostępnianie informacji publicznej strona główna 

Udostępnianie informacji publicznej
 

   UDOSTĘPNIANIE  INFORMACJI  PUBLICZNEJ


 


       Udostępnianie informacji publicznej następuje w drodze:


1/  ogłaszania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej,


2/  udostępnienia informacji nie opublikowanych w BIP na wniosek,


3/  wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z wyborów                  powszechnych.


   Na wniosek udostępniania jest informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej.  Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.


    Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w  terminie 14 dni od dnia  złożenia wniosku z zastrzeżeniem niżej omówionych zasad. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w terminie 14 dni wnioskodawca zostanie powiadomiony w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja będzie udostępniona, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.


Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w formie i w sposób zgodny z wnioskiem, chyba, że środki techniczne którymi dysponuje  urząd to uniemożliwiają. W takim przypadku wnioskodawca zostanie pisemnie poinformowany o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i o formie w jakiej ta informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeśli w terminie 14 dni od takiego powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.


Udostępnienie informacji na wniosek powodujące poniesienie dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku  pobierana będzie opłata  w wysokości określonej Przez Burmistrza Miasta w Zarządzeniu Nr 2/04 z dnia 6 stycznia 2004 r.W takich przypadkach wnioskodawca zostanie powiadomiony w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji  zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji lub wycofa wniosek.  


 


              Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Data wprowadzenia informacji 2004-01-20 12:28:13 Informację zaktualizowano 2004-01-20 12:31:23, wprowadzający: Iwona Bartoszek
wersja do druku