Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
° Zarządzenia - 2003
° Zarządzenia - 2004
° Zarządzenia - 2005
° Zarządzenia - 2006
° Zarządzenia - 2007
° Zarządzenia - 2008
° Zarządzenia - 2009
°  Zarządzenia - 2010
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
URZĄD
Wydziały
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia burmistrza > Zarządzenia - 2006 strona główna 

Zarządzenia - 2006
 
 Zarządzenie Nr 1/06 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wprowadzenia informacji 2006-01-09 13:31:49, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik MOPS
 
 Zarządzenie Nr 2/06 w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2006-01-19 14:34:35, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Zarządzenie Nr 3/06 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2006 roku
Data wprowadzenia informacji 2006-01-19 14:36:26, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Dyrektor ZOPO
 
 Zarządzenie nr 4/06 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2006-02-21 08:47:27, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Zarządzenie Nr 5/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r. w zakresie przeniesienia wydatków i dochodów między rozdziałami, paragrafami w ramach działu
Data wprowadzenia informacji 2006-02-21 08:48:29, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 6/06 w sprawie powołania komisji dla dopkonania podziału zdeponowanej dokumentacji wyborczej na dokumentację archiwalna i niearchiwalna
Data wprowadzenia informacji 2006-02-21 08:49:42, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału OA
 
 Zarządzenie nr 7/06 w sprawie wprowadzenia w zycie instrukcji organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2006-02-21 08:50:51, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału OA
 
 Zarządzenie Nr 8/06 zmieniająca zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2006-03-13 09:23:54, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Zarządzenie Nr 9/06 zmieniające regulamin pracy Urzędu Miejskiego w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2006-03-13 09:26:46, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Sekretarz Miasta
 
 Zarządzenie nr 10/06 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2006-04-07 13:32:31, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 11/06 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2006-04-07 13:33:21, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 12/06 w sprawie przydzielenia Mszczonowskiemu Ośrodkowi Kultury w Mszczonowie składników majątkowych
Data wprowadzenia informacji 2006-04-07 13:34:09, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie nr 13/06 w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2006-05-29 14:07:14, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Zarządzenie Nr 14/06 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Mszczonów w dziedzinie upowszechniania rekreacji ruchowej, którego przedmiotem jest nastepujące zadanie: krajoznawstwo i turystyka osób starszych w 2006r.
Data wprowadzenia informacji 2006-05-29 14:09:05, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Dyrektor OSiR
 
 Zarządzenie Nr 15/06 w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego działki nr ewid. 1766,1768,1770, 1772,1774,1776,1777,1778/5
Data wprowadzenia informacji 2006-05-29 14:10:54, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Zarządzenie Nr 16/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r. w zakresie przeniesienia wydatków i dochodów między rozdziałami, paragrafami w ramach działu
Data wprowadzenia informacji 2006-05-29 14:11:58, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 17/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r. w zakresie przeniesienia wydatków i dochodów między rozdziałami, paragrafami w ramach działu
Data wprowadzenia informacji 2006-05-29 14:12:23, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie nr 18/06 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Mszczonów w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska, którego przedmiotem jest nastepujące zadanie: działania w zakresie edukacji kształtującej właściwe postawy proekologiczne
Data wprowadzenia informacji 2006-05-29 14:17:29, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału G
 
 Zarządzenie nr 19/06 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
Data wprowadzenia informacji 2006-05-29 14:17:58, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału G
 
 Zarządzenie nr 20/06 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
Data wprowadzenia informacji 2006-05-29 14:18:32, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Dyrektor OSiR
 
 Zarzadzenie Nr 21/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r. w zakresie przeniesienia wydatków między rozdziałami, paragrafami w ramach działu
Data wprowadzenia informacji 2006-06-22 08:33:30, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie nr 22/06 w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert złożonych w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na: Edukacja i informacja szansą zaistnienia kobiet na rynku pracy
Data wprowadzenia informacji 2006-06-22 09:01:09 Informację zaktualizowano 2006-06-22 15:46:44, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik GCI
 
 Zarządzenie nr 23/06 w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny ofert złożonych w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na Zaprojektowanie i wybudowanie kompleksu basenowego z wykorzystaniem źródeł termalnych w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2006-06-22 09:02:51, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Zarządzenie Nr 24/06 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Data wprowadzenia informacji 2006-07-07 10:57:32, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Dyrektor ZOPO
 
 Zarządzenie Nr 25/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r. w zakresie przeniesienia wydatków między rozdziałami, paragrafami w ramach działu
Data wprowadzenia informacji 2006-07-07 10:58:47, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 26/06 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Data wprowadzenia informacji 2006-07-07 11:00:57, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Dyrektor ZOPO
 
 Zarządzenie Nr 27/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r. w zakresie przeniesienia wydatków między rozdziałami, paragrafami w ramach działu
Data wprowadzenia informacji 2006-07-07 11:01:40, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 28/06 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań własnych organizacji pozarządowych w zakresie kultury fizycznej sportu i rekreakcji ze specjalnością piłka nozna na terenie gminy Mszczonów w roku 2006.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-07 11:04:16, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Dyrektor OSiR
 
 Zarządzenie Nr 29/06 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań własnych organizacji pozarządowych i rekreakcji ze specjalnością lekkoatletyki na terenie gminy Mszczonów w roku 2006.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-07 11:05:55, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Dyrektor OSiR
 
 Zarządzenie Nr 30/06 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań własnych organizacji pozarządowych w zakresie kultury fizycznej sportu i rekreakcji ze specjalnością piłka nozna na terenie miasta Mszczonów w roku 2006.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-07 11:07:17, wprowadzający: Małgorzata Badowska
 
 Zarządzenie Nr 31/06 w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania:"Zagospodarowanie centrum wsi Osuchów gmina Mszczonów" współfinansowanego z Sektorowego Programu Operacyjnego działanie 2.3 Odnowa wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowego
Data wprowadzenia informacji 2006-07-07 11:11:05, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Zarządzenie Nr 32/06 zmieniające w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Data wprowadzenia informacji 2006-07-31 11:02:52, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Dyrektor ZOPO
 
 Zarządzenie Nr 33/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r. w zakresie przeniesienia wydatków i dochodów między rozdziałami, paragrafami w ramach działu
Data wprowadzenia informacji 2006-07-31 11:04:32, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 34/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r. w zakresie przeniesienia wydatków i dochodów między rozdziałami, paragrafami w ramach działu
Data wprowadzenia informacji 2006-07-31 11:05:41, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 
Data wprowadzenia informacji 2006-08-30 09:59:32, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Dyrektor OSiR
 
 Zarządzenie Nr 36/06 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie usług Inżyniera Kontraktu w zadaniu pn. zaprojektowanie i wybudowanie kompleksu basenowego z wykorzystaniem źródeł termalnych w Mszczonowie.
Data wprowadzenia informacji 2006-08-30 10:05:28, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Zarządzenie Nr 37/06 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Mszczonów.
Data wprowadzenia informacji 2006-08-30 10:06:31, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik MOPS
 
 Zarządzenie Nr 38/06 w sprawie powołania zespołu opiniującego oferty
Data wprowadzenia informacji 2006-08-30 10:07:12, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik MOPS
 
 Zarzadzenie nr 39/06 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu z wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2006r.
Data wprowadzenia informacji 2006-09-20 09:33:23, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarzadzenie Nr 40/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r. w zakresie przeniesienia wydatków między rozdziałami, paragrafami w ramach działu
Data wprowadzenia informacji 2006-09-20 09:34:56, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarzadzenie Nr 41/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r. w zakresie przeniesienia wydatków między rozdziałami, paragrafami w ramach działu
Data wprowadzenia informacji 2006-09-20 09:35:46, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 42/06 w sprawie ustalenia Zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Mszcoznów oraz dla Urzedu Miejskiego w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2006-09-20 09:36:55 Informację zaktualizowano 2006-09-20 14:31:20, wprowadzający: Grzegorz Iwanek, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 43/06 w sprawie powołania Zespołu zadanioweho do realizacji inwestycji pod nazwą "racjonalna gospodarka wodą w aspekcie społeczno-gospodarczego rozwoju Gmin Mazowsza Zachodniego"
Data wprowadzenia informacji 2006-09-20 09:39:20, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Zarządzenie Nr 44/06 w sprawie zasad korzystania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2006-09-20 09:42:45, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału G
 
 Zarządzenie Nr 45/06 w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2006-11-17 10:35:07, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie nr 46/06 w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2006-11-17 10:37:01, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Zarządzenie Nr 47/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r. w zakresie przeniesienia wydatków między rozdziałami, paragrafami w ramach działu
Data wprowadzenia informacji 2006-11-17 10:39:53, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 48/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r. w zakresie przeniesienia wydatków między rozdziałami, paragrafami w ramach działu
Data wprowadzenia informacji 2006-11-17 10:43:51, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 49/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r. w zakresie przeniesienia wydatków między rozdziałami, paragrafami w ramach działu
Data wprowadzenia informacji 2006-11-17 10:47:30, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 50/06 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości
Data wprowadzenia informacji 2006-11-17 10:51:07, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 51/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r. w zakresie przeniesienia wydatków między rozdziałami, paragrafami w ramach działu
Data wprowadzenia informacji 2006-11-17 10:54:55, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 52/06 w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania wniosków o przynanie środków finansowych do budowy przydomowej, biologicznej oczyszczalni ścieków
Data wprowadzenia informacji 2006-11-17 11:01:55, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału G
 
 Zarządzenie nr 53/06 w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Mszczonów na 2007r.
Data wprowadzenia informacji 2006-11-24 11:35:02, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 54/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r. w zakresie przeniesienia wydatków między rozdziałami, paragrafami w ramach działu
Data wprowadzenia informacji 2006-11-24 11:35:45, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 55/06 w sprawie przekazania w nieodpłatne użykowanie środków trwałych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2006-11-24 11:36:56, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 56/06 w sprawie przekazania w nieodpłatne użykowanie środków trwałych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2006-11-24 11:37:53, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 57/06 zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Mszcoznowie
Data wprowadzenia informacji 2006-11-24 11:38:29, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Sekretarz Miasta
 
 Zarządzenie Nr 58/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r. w zakresie przeniesienia wydatków między rozdziałami, paragrafami w ramach działu
Data wprowadzenia informacji 2006-11-24 11:39:04, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 59/06 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2006-11-29 08:40:39, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik MOPS
 
 Zarządzenie Nr 60/06 w sprawie powołania zespołu opiniującego oferty
Data wprowadzenia informacji 2006-11-29 08:43:36, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik MOPS
 
 Zarządzenie Nr 61/06 w sprawie sądu konkursowego do oceny prac konkursowych w postepowaniu konkursowym na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania przestrzennego Pl.Piłsudskiego i Nowego Rynku oraz parku miejskiego u zbiegu ul. Rawskiej i Żyrardowskiej w Mszczonowie wraz z propozycjami uporzadkowania i waloryzacji otaczających pierzei zabudowy
Data wprowadzenia informacji 2006-11-29 08:52:03, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Zarządzenie nr 62/06 w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta
Data wprowadzenia informacji 2006-12-19 13:15:41, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału OA
 
 Zarządzenie Nr 63/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r. w zakresie przeniesienia wydatków i dochodów między rozdziałami, paragrafami w ramach działu
Data wprowadzenia informacji 2006-12-19 13:16:48, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 64/06 w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. 25 Pułku Artylerii Pancernej w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2006-12-19 13:18:55, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Dyrektor ZOPO
 
 Zarządzenie Nr 65/06 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Data wprowadzenia informacji 2006-12-19 13:19:57, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Dyrektor ZOPO
 
 Zarządzenie Nr 66/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r. w zakresie przeniesienia wydatków i dochodów między rozdziałami, paragrafami w ramach działu
Data wprowadzenia informacji 2006-12-19 13:20:40, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 67/06 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2006-12-19 13:21:33, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 68/06 zmieniające w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Data wprowadzenia informacji 2006-12-19 13:22:52, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Dyrektor ZOPO
 
 Zarządzenie nr 69/06 w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Pracy
Data wprowadzenia informacji 2006-12-19 13:23:40, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału OA
 
 Zarządzenie Nr 71/06 w sprawie powołania zespołu biegłych opiniującego oferty
Data wprowadzenia informacji 2006-12-19 13:24:43, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Zarządzenie Nr 72/06 w sprawie określenia zadań prowadzonych przez Burmistrza Miasta, Zastepcę Burmistrza i Sekretarza
Data wprowadzenia informacji 2006-12-19 13:25:40, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Sekretarz Miasta
 
 Zarządzenie nr 73/06 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. 25 Pułku Artylerii Pancernej w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2006-12-19 13:27:22, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Dyrektor ZOPO
 
 Zarzązenie Nr 74/06 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie środka trwałego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2007-01-02 13:30:09, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 76/06 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Mszczonów w dziedzinie upowszechniania rekreacji ruchowej, którego przedmiotem jest następujące zadanie:krajoznawstwo i turystyka osób starszych w 2007r.
Data wprowadzenia informacji 2007-01-02 13:32:00, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Dyrektor OSiR
 
 Zarządzenie Nr 77/06 w sprawie powołania komisji konkursowej
Data wprowadzenia informacji 2007-01-02 13:32:31, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Dyrektor OSiR
 
 Zarządzenie Nr 78/06 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego GMiny Mszczonów w zakresie upowszechniania kultury firycznej i sportu w roku 2007 w następującej dyscyplinie sportowej: piłka nożna na terenie miasta Mszczonowa
Data wprowadzenia informacji 2007-01-02 13:34:24, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Dyrektor OSiR
 
 Zarządzenie Nr 80/06 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Mszczonów w zakresie upowszechniania kultury firycznej i sportu w roku 2007 w następującej dyscyplinie sportowej: lekkoatletyka na terenie gminy Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2007-01-02 13:35:37, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Dyrektor OSiR
 
 Zarządzenie Nr 81/06 w sprawie powołania komisji konkursowej
Data wprowadzenia informacji 2007-01-02 13:36:12, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Dyrektor OSiR
 
 Zarządzenie nr 83/06 w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2007-01-08 14:28:47, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Zarządzenie Nr 85/06 w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2007-05-07 08:58:27, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie nr 84/06 w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należnosci budżetowych dla Gminy Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2007-05-28 12:07:25, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
wersja do druku