bip.mszczonow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Mszczonów www.mszczonow.pl
Zarządzenia burmistrza strona główna 

Zarządzenia - 2007
 
 Zarządzenie nr 1/07 w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2007-01-08 14:29:49, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Zarządzenie Nr 2/07 w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2007-01-08 14:30:20, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Zarzadzenie Nr 3/07 zmieniające zarzadzenie zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2007-01-08 14:32:04, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Sekretarz Miasta
 
 Zarządzenie Nr 4/07 w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich
Data wprowadzenia informacji 2007-01-23 14:52:38, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału OA
 
 Zarządzenie Nr 5/07 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2007-01-23 14:56:35, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Zarządzenie Nr 7/07 w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2007-02-13 11:14:23, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Zarządzenie Nr 8/07 zmieniające Zarządzenie w sprawie określenia stawek za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2007-02-14 14:17:30, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału G
 
 Zarządzenie Nr 9/07 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wprowadzenia informacji 2007-02-14 14:19:08, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału OA
 
 Zarządzenie nr 10/07 w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2007-02-22 13:23:50, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Zarządzenie Nr 11/07 w sprawie wprowadzenia zmiany w regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2007-03-09 10:11:12, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału OA
 
 Zarządzenie nr 12/07 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2007-05-07 08:51:27, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału OA
 
 Zarządzenie Nr 16/07 w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2007-05-07 08:52:22, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Zarządzenie Nr 17/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r. w zakresie przeniesienia wydatków między rozdziałami, paragrafami w ramach działu
Data wprowadzenia informacji 2007-05-07 08:53:37, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 18/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r. w zakresie przeniesienia wydatków miedzy rozdziałałami, praragrafami w ramach działu
Data wprowadzenia informacji 2007-05-07 08:55:01, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 19/07 zmieniające zarzadzenie w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2007-05-09 12:59:45, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Zarządzenie Nr 20/07 w sprawie powołania komisji dla dokonania podziału zdeponowanej dokumentacji wyborczej na dokumentację archiwalną i niearchiwalną
Data wprowadzenia informacji 2007-05-23 09:41:39, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału OA
 
 Zarządzenie Nr 21/07 w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2007-05-23 09:42:32, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Zarzadzenie Nr 22/07 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez skoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalnosci i form kształcenia objetych dofinansowaniem w 2007r.
Data wprowadzenia informacji 2007-05-23 09:45:04 Informację zaktualizowano 2007-05-23 09:48:29, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Dyrektor ZOPO
 
 Zarządzenie nr 23/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r. w zakresie przeniesienia wydatków miedzy rozdziałami, paragrafami w ramach działu
Data wprowadzenia informacji 2007-05-28 10:43:18, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarzadzenie Nr 24/07 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2007-05-28 10:44:43, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 28/07 w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmujący fragment wsi Zbiroża
Data wprowadzenia informacji 2007-06-27 16:45:49, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Zarządzenie Nr 29/07 w sprawie realizacji wydatków o wartosci szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 tys. euro
Data wprowadzenia informacji 2007-06-27 16:47:20, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Zarządzenie Nr 30/07 w sprawie powołania Komisji ds rozpatrywania wniosków o przyznanie środków finansowych na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych
Data wprowadzenia informacji 2007-06-27 16:49:42, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału G
 
 Zarządzenie Nr 25/07 w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bobrowcach
Data wprowadzenia informacji 2007-07-03 07:55:06, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Dyrektor ZOPO
 
 Zarządzenie nr 26/07 w sprawie powołania komisji konkursowej majacej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Osuchowie
Data wprowadzenia informacji 2007-07-03 07:56:17, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Dyrektor ZOPO
 
 Zarzadzenie Nr 27/07 w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bobrowcach
Data wprowadzenia informacji 2007-07-03 07:57:51, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Dyrektor ZOPO
 
 Zarządzenie Nr 31/07 zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2007-07-11 12:39:12, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 32/07 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2007-07-11 12:40:01, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 33/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2006 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2007-07-11 12:41:01, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 34/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2006 Mszczonowskiego Ośrodka Kultury
Data wprowadzenia informacji 2007-07-11 12:43:58, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 35/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r. w zakresie przeniesienia dochodów i wydatków miedzy rozdziałami, paragrafami w ramach działu
Data wprowadzenia informacji 2007-07-11 12:47:11, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie nr 36/07 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Miejskiego w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2007-07-12 15:30:45, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Sekretarz Miasta
 
 Zarządzenie Nr 37/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r. w zakresie przeniesienia wydatków między rozdziałami, paragrafami w ramach działu
Data wprowadzenia informacji 2007-08-21 12:56:15, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 39/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r w zakresie przeniesienia dochodów i wydatków między rozdziałami, paragrafami w ramach działu
Data wprowadzenia informacji 2007-09-20 09:48:52, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 40/07 w sprawie przedstawienia Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2007r
Data wprowadzenia informacji 2007-09-20 09:44:22, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 41/07 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnego Centrum informacji w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2007-09-20 09:52:44, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Kierownik GCI
 
 Zarządzenie Nr 42/07 w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2007-09-20 09:57:54 Informację zaktualizowano 2007-09-20 10:19:08, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Zarządzenie Nr 43/07 zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej nie przekraczajacej wyrażonej w złotych równowartości 14 tys. euro
Data wprowadzenia informacji 2007-09-20 10:05:24 Informację zaktualizowano 2007-09-20 10:22:23, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Zarządzenie Nr 44/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r w zakresie przeniesienia wydatków między rozdziałami, paragrafami w ramach działu
Data wprowadzenia informacji 2007-09-27 10:12:51, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 45/07 w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej
Data wprowadzenia informacji 2007-09-28 12:50:21, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Kierownik ZOPO
 
 Zarządzenie Nr46/07 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007r.
Data wprowadzenia informacji 2007-09-28 13:07:30, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Kierownik Wydziału Or
 
 Zarządzenie Nr 47/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r w zakresie przeniesienia dochodów i wydatków między rozdziałami, paragrafami w ramach działu
Data wprowadzenia informacji 2007-10-04 10:18:03, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 48/07 w sprawie wykonania niektórych uchwał Rady Miejskiej w sprawie nadania nazw ulicom we wsiach Bronisławów, Marianka, Władysławów, Pieńki Strzyże, Kowiesy i Kowiesowo, Ciemno Gnojna i Kaczków
Data wprowadzenia informacji 2007-10-17 10:04:32, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 
 Zarządzenie Nr 49/07 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 08:34:07, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 50/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r w zakresie przeniesienia dochodów i wydatków między rozdziałami, paragrafami w ramach działu
Data wprowadzenia informacji 2007-11-07 09:15:37, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 51/07 w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Mszczonów na 2008r
Data wprowadzenia informacji 2007-11-21 15:30:26, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 52/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r w zakresie przeniesienia dochodów i wydatków między rozdziałami, paragrafami w ramach działu
Data wprowadzenia informacji 2007-11-21 15:37:23, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 53/07 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej
Data wprowadzenia informacji 2007-11-21 15:46:35, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Sekretarz Miasta
 
 Zarządzenie Nr 54/07 w sprawie powołania zespołu opiniującego oferty
Data wprowadzenia informacji 2007-11-26 11:25:06, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 
 Zarządzenie Nr 55/07 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2007-11-26 11:32:13, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 
 Zarządzenie Nr 56/07 w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmujący fragment wsi Wymysłów
Data wprowadzenia informacji 2007-11-26 11:39:43, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 
 Zarządzenie Nr 57/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r w zakresie przeniesienia dochodów i wydatków między rozdziałami, paragrafami w ramach działu
Data wprowadzenia informacji 2007-12-05 09:36:47, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 58/07 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegajacej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Data wprowadzenia informacji 2007-12-07 09:19:22, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
 
 Zarządzenie Nr 59/07 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2007-12-12 10:28:54, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
 
 Zarządzenie Nr 60/07 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2007-12-31 09:26:29, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 61/07 w sprawie powołania komisji konkursowej
Data wprowadzenia informacji 2007-12-31 09:29:36, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji
 
 Zarządzenie Nr 62/07 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2008r. zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarach prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży
Data wprowadzenia informacji 2007-12-31 09:38:17, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji
 
 Zarządzenie Nr 63/07 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2008r zadania publicznego z zakresu upowszechniania rekreacji ruchowej, którego przedmiotem jest następujące zadanie: krajoznawstwo i turystyka osób starszych w 2008 roku
Data wprowadzenia informacji 2007-12-31 09:48:32, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji
`` 
 Zarządzenie Nr 64/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r w zakresie przeniesienia dochodów i wydatków między rozdziałami, paragrafami w ramach działu
Data wprowadzenia informacji 2008-01-08 09:31:37 Informację zaktualizowano 2008-01-11 13:52:25, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 65/07 zmieniające Zarządzenie w sprawie określenia stawek za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2008-01-08 09:36:20, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Naczelnik Gospodarki Gminnej

Zobacz:
   Zarządzenia - 2003
   Zarządzenia - 2004
   Zarządzenia - 2005
   Zarządzenia - 2006
   Zarządzenia - 2007
   Zarządzenia - 2008
   Zarządzenia - 2009
    Zarządzenia - 2010
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.mszczonow.pl