Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
URZĄD
Wydziały
Karty informacyjne
° -
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Karty informacyjne strona główna 

Karty informacyjne
```` 

KATALOG KART INFORMACYJNYCH
URZĘDU MIEJSKIEGO
W MSZCZONOWIEI Wydział Spraw Organizacyjnych - SO

L.p.

Symbol karty

Sprawa, której dotyczy karta

Formularz

1

SO-01

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

Zgłoszenie1
Zgłoszenie2

2

SO-02

Wymeldowanie z pobytu stałego

Zgłoszenie

3

SO-03

Decyzja administracyjna o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego

-

4

SO-04

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy do 3 miesięcy

-

5

SO-05

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy ponad 3 miesiące

Zgłoszenie

6

SO-06

Wpisanie do ksiąg polskich, aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

-

7

SO-07

Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

-

8

SO-08

Wydanie dowodu osobistego

Wniosek

9

SO-09

Wydanie odpisu z ksiąg stanu cywilnego

SO-09-01

10

SO-10

Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa przed duchownym ze skutkami w prawie polskim

SO-10-01

11

SO-11

Sporządzenie aktu małżeństwa w przypadku jego zawarcia przed duchownym

-

12

SO-12

Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC

-

13

SO-13

Rejestracja aktu zgonu

-

14

SO-14

Udostępnianie danych osobowych z ewidencji ludności Gminy Mszczonów

Wniosek

15

SO-15

Administracyjna zmiana nazwiska lub imienia

-

II Wydział Finansowo-Budżetowy - FB

L.p.

Symbol karty

Sprawa, której dotyczy karta

Formularz

1

FB-01

Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności podatku, umorzenie zaległości podatkowej, umorzenie odsetek od zaległości podatkowej

FB-01-01
FB-01-02
FB-01-03

2

FB-02

WWydanie zaświadczenia na podstawie ewidencji podatkowej

FB-02-01

III Wydział Rozwoju Gospodarczego - RG

L.p.

Symbol karty

Sprawa, której dotyczy karta

Formularz

1

RG-01

Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

RG-01-01

2

RG-02

Rozgraniczenie nieruchomości

-

3

RG-03

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

RG-03-01

4

RG-04

Wypis i wyrys ze studium lub z planu zagospodarowania

RG-04-01

5

RG-05

Nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości

RG-05-01

6

RG-06

Zamiana gruntów gminy na grunty stanowiące własność lub będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych lub prawnych

RG-06-01

7

RG-07

Sprzedaż nieruchomości dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym

RG-07-01

8

RG-08

Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste

RG-08-01

9

RG-09

Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

RG-09-01

10

RG-10

Zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości

RG-10-01

11

RG-11

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

RG-11-01

12

RG-12

Nabycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej

RG-12-01

13

RG-13

Wydzierżawienie działki/ek stanowiących własność Gminy na okres do trzech miesięcy, do trzech lat, powyżej trzech lat

RG-13-01

14

RG-14

Przedłużenie umowy dzierżawy

RG-14-01

15

RG-15

Rezygnacja z dzierżawy gruntu

RG-15-01

16

RG-16

Wydawanie zezwolenia na lokalizację zjazdu

RG-16-01

17

RG-17

Wydawanie zezwolenia na lokalizację urządzeń w pasie drogowym

RG-17-01

18

RG-18

Sporządzenie nowego lub zmiana obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego

RG-18-01

19

RG-19

Ustalenie linii ogrodzenia od strony drogi publicznej

RG-19-01

IV Wydział Gospodarki Gminnej - G

L.p.

Symbol karty

Sprawa, której dotyczy karta

Formularz

1

G-01

Uzyskanie dodatku mieszkaniowego

-

2

Anulowano

Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej

3

G-03

Usuwanie drzew i krzewów

G-03-01

4

G-04

Wydanie zezwolenia na handel alkoholem

G-04-01

5

G-05

1. wniosek o wpis do ewidencji dzialalnosci gospodarczej

2. wniosek o zmiane wpisu do ewidencji dzialalnosci gosporarczej

3. wniosek o wpis informacji o zawieszeniu dzialalnosci gosporaczej

4. wniosek o wznowieniu dzialalnosci gospodarczej

5. wniosek o zaprzestaniu dzialalnosci gospodarczej

EDG-1

EDG-1 Instrukcja

6

G-06

Zaświadczenie potwierdzające posiadanie plantacji choinek

G-06-01

7

G-07

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

G-07-01

8

Anulowano

Dofinansowanie budowy przydomowej, biologicznej oczyszczalni ścieków

 

9

Anulowano

Dofinansowanie usuwania i utylizacji odpadów zawierających azbest

 

10

-

Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

G-10-01

11

-

Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

G-11-01

 
Data wprowadzenia informacji 2008-05-21 15:23:19 Informację zaktualizowano 2010-12-16 13:57:49, wprowadzający: Przemysław Woźnicki

Zobacz:
 - . 
wersja do druku