Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
URZĄD
Wydziały
° Wydział Gospodarki Gminnej
° Wydział Rozwoju Gospodarczego
° Wydział Finansowo - Budżetowy
° Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej
° Wydział Spraw Obywatelskich
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wydziały > Wydział Spraw Obywatelskich strona główna 

Wydział Spraw Obywatelskich
 

 Wydział Spraw Obywatelskich
- Ewidencja ludności i sprawy wojskowe – parter pokój nr 6
Naczelnik Wydziału SO – mgr Aneta Orzechowska
tel. 046 858 28 28 wew. 28
e-mail: aneta.glogowska@mszczonow.pl
- USC i dowody osobiste – parter pokój nr 7
Kierownik USC Barbara Kłopotowska
tel. 046 858 28 29 wew. 29
- obrona cywilna i sprawy p.poż – I piętro pokój nr 15
Sprawy p.poż. podinspektor – Mieczysława Korzonkowska
Sprawy obrony cywilnej – inspektor Florian Kopera
tel. 046 858 28 67 wew. 67

 

Do zadań z zakresu ewidencji ludności i spraw wojskowych należy:
- przepracowywanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów,
- dopełnianie czynności zameldowania na pobyt stały, pobyt czasowy ponad 3 miesiące, pobyt czasowy do 3 miesięcy oraz zameldowania cudzoziemców
- dopełnianie czynności wymeldowania z pobytu stałego,
- wydawanie potwierdzeń o dopełnieniu zameldowania bądź wymeldowania,   
- korespondencja z innymi urzędami dotycząca dokumentacji meldunkowej,
- udzielanie informacji adresowych dla organów państwowych (np. Policja, Urząd Skarbowy itp.),
-sporządzanie wykazów noworodków dla Przychodni Medycyny Rodzinnej i Spółdzielni Mieszkaniowej,
- sporządzanie wykazów osób zmarłych dla Urzędu Skarbowego,
- sporządzanie wykazu uczniów dla potrzeb szkół,
- prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zameldowania i wymeldowania oraz wydawanie decyzji w tym zakresie,
- przeprowadzanie kontroli meldunkowych,
 - rejestracja w dokumentacji meldunkowej wydanych dowodów osobistych,
- wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności na żądanie strony,
- sporządzanie wykazów przedpoborowych,
- sporządzanie wykazów poborowych oraz uczestnictwo w pracach Komisji Poborowej,
- współpraca z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w zakresie zmian meldunkowych przez osoby podlegające obowiązkowi wojskowemu. 

 

Do zadań z zakresu dowodów osobistych i USC należy:
- przyjmowanie wniosków o wydanie dokumentu tożsamości,
- wydawanie dowodów osobistych,
- występowanie do biur dowodów osobistych o akta dowodowe,
- wysyłanie do Urzędu Skarbowego zgłoszeń aktualizacji NIP 3 złożonych w tutejszym Urzędzie,
- udzielanie informacji osobowo-adresowych z bazy wydanych i utraconych dowodów osobistych,
- sporządzanie aktów stanu cywilnego: urodzeń, małżeństw i zgonów,
- wydawanie odpisów skróconych i zupełnych z akt stanu cywilnego: urodzeń, małżeństw i zgonów,
- przekazywanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów do ogniw ewidencji ludności,
- przekazywanie do innych USC zawiadomień dotyczących zmian stanu cywilnego,
- wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności do zawarcia małżeństwa kanonicznego ze skutkami w prawie polskim,
- wydawanie zaświadczeń stwierdzających zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą,
- wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu USC.

 

Do zadań z zakresu p.poż. należy:
- opracowywanie programów ochrony p.poż. oraz potrzeb do projektu budżetu,
- prowadzenie spraw związanych z budową, remontami i adaptacją strażnic (sporządzanie wniosków o dotacje, organizowanie przetargów),
- przygotowywanie wniosków o dofinansowanie zadań własnych ze środków samorządu Województwa Mazowieckiego (Urząd Marszałkowski) a także do Prezydium Zarządu Województwa ZOSP RP i Zarządu Głównego OSP,
- naliczanie świadczeń dla ochotników za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach,
- prowadzenie rejestrów terenowych OSP,
- rozliczanie kart drogowych pojazdów i sprzętu pożarniczego w 8 gminnych jednostkach OSP,
- gospodarka materiałowa wyposażenia i sprzętu p. poż.,
- koordynowanie prac związanych z prowadzeniem szkoleń BHP i badań lekarskich, ubezpieczeń członków OSP, sprzętu, mienia oraz szkoleń uprawniających do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych i badań kwartalnych,
- sporządzanie sprawozdań,
- współpraca z Zarządem Miejsko-Gminnym OSP oraz z PPSP w Żyrardowie,
- zakup sprzętu i umundurowania,
- zawieranie umów z konserwatorami pojazdów pożarniczych,
- analiza operacyjnej działalności OSP,
- koordynacja i analiza działalności orkiestry dętej,
- zapobieganie pożarom w obiektach użyteczności publiczne.

 

Do zadań z zakresu obrony cywilnej należy:
- planowanie działalności w zakresie realizacji zadań Obrony Cywilnej,
- opracowywanie planu Obrony Cywilnej gminy oraz nadzór nad opracowaniem planów obrony cywilnej instytucji, podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych,
- przygotowanie i zapewnienie działania elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania (SWO),
- prowadzenie spraw dotyczących formacji obrony cywilnej,
-  organizowanie i prowadzenie szkolenia formacji Obrony Cywilnej, a także szkolenia    
    ludności w zakresie powszechnej samoobrony,
-   przygotowanie ewakuacji zagrożonej ludności oraz koordynowanie tych działań,
-  kierowanie oraz koordynowanie akcjami ratunkowymi,
-  ustalanie zadań w zakresie obrony cywilnej instytucjom, podmiotom gospodarczym i innym jednostkom organizacyjnym działającym na terenie gmin
- planowanie i realizacja zaopatrywania w sprzęt i środki, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji i eksploatacji sprzętu oraz środków obrony cywilnej,
- gospodarowanie sprzętem OC, nadzorowanie i kontrola stanu budowli ochronnych i urządzeń specjalistycznych OC,
- podejmowanie działań w zakresie popularyzacji OC,
- organizacyjno – techniczna obsługa Burmistrza i Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego realizujących zadania wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
- opracowanie planu świadczeń osobistych i rzeczowych przewidzianych do wykonania zadań w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji lub wojny,
- nakładanie na mieszkańców obowiązku wykonywania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju, zwalniania ich z tego obowiązku oraz prowadzenia ewidencji wykonywanych świadczeń,
- prowadzenie spraw związanych z dostarczaniem środków przewozowych na rzecz wojska,
- wykonywanie innych zadań wynikających z poleceń i wytycznych Burmistrza, jako Szefa Obrony Cywilnej miasta oraz wydziału zarządzania kryzysowego Wojewody,
- przygotowywanie planów akcji kurierskiej oraz organizowanie ćwiczeń w tym zakresie
- prowadzenie kancelarii tajnej.

 

 
Data wprowadzenia informacji 2008-02-28 15:30:57 Informację zaktualizowano 2010-10-01 10:03:32, wprowadzający: Aneta Orzechowska
wersja do druku