Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
° Zarządzenia - 2003
° Zarządzenia - 2004
° Zarządzenia - 2005
° Zarządzenia - 2006
° Zarządzenia - 2007
° Zarządzenia - 2008
° Zarządzenia - 2009
°  Zarządzenia - 2010
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
URZĄD
Wydziały
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia burmistrza > Zarządzenia - 2007 strona główna 

Zarządzenia - 2007
 
 Zarządzenie nr 1/07 w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2007-01-08 14:29:49, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Zarządzenie Nr 2/07 w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2007-01-08 14:30:20, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Zarzadzenie Nr 3/07 zmieniające zarzadzenie zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2007-01-08 14:32:04, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Sekretarz Miasta
 
 Zarządzenie Nr 4/07 w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich
Data wprowadzenia informacji 2007-01-23 14:52:38, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału OA
 
 Zarządzenie Nr 5/07 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2007-01-23 14:56:35, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Zarządzenie Nr 7/07 w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2007-02-13 11:14:23, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Zarządzenie Nr 8/07 zmieniające Zarządzenie w sprawie określenia stawek za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2007-02-14 14:17:30, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału G
 
 Zarządzenie Nr 9/07 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wprowadzenia informacji 2007-02-14 14:19:08, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału OA
 
 Zarządzenie nr 10/07 w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2007-02-22 13:23:50, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Zarządzenie Nr 11/07 w sprawie wprowadzenia zmiany w regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2007-03-09 10:11:12, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału OA
 
 Zarządzenie nr 12/07 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2007-05-07 08:51:27, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału OA
 
 Zarządzenie Nr 16/07 w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2007-05-07 08:52:22, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Zarządzenie Nr 17/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r. w zakresie przeniesienia wydatków między rozdziałami, paragrafami w ramach działu
Data wprowadzenia informacji 2007-05-07 08:53:37, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 18/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r. w zakresie przeniesienia wydatków miedzy rozdziałałami, praragrafami w ramach działu
Data wprowadzenia informacji 2007-05-07 08:55:01, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 19/07 zmieniające zarzadzenie w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2007-05-09 12:59:45, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Zarządzenie Nr 20/07 w sprawie powołania komisji dla dokonania podziału zdeponowanej dokumentacji wyborczej na dokumentację archiwalną i niearchiwalną
Data wprowadzenia informacji 2007-05-23 09:41:39, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału OA
 
 Zarządzenie Nr 21/07 w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2007-05-23 09:42:32, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Zarzadzenie Nr 22/07 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez skoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalnosci i form kształcenia objetych dofinansowaniem w 2007r.
Data wprowadzenia informacji 2007-05-23 09:45:04 Informację zaktualizowano 2007-05-23 09:48:29, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Dyrektor ZOPO
 
 Zarządzenie nr 23/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r. w zakresie przeniesienia wydatków miedzy rozdziałami, paragrafami w ramach działu
Data wprowadzenia informacji 2007-05-28 10:43:18, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarzadzenie Nr 24/07 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2007-05-28 10:44:43, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 28/07 w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmujący fragment wsi Zbiroża
Data wprowadzenia informacji 2007-06-27 16:45:49, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Zarządzenie Nr 29/07 w sprawie realizacji wydatków o wartosci szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 tys. euro
Data wprowadzenia informacji 2007-06-27 16:47:20, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Zarządzenie Nr 30/07 w sprawie powołania Komisji ds rozpatrywania wniosków o przyznanie środków finansowych na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych
Data wprowadzenia informacji 2007-06-27 16:49:42, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Kierownik Wydziału G
 
 Zarządzenie Nr 25/07 w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bobrowcach
Data wprowadzenia informacji 2007-07-03 07:55:06, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Dyrektor ZOPO
 
 Zarządzenie nr 26/07 w sprawie powołania komisji konkursowej majacej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Osuchowie
Data wprowadzenia informacji 2007-07-03 07:56:17, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Dyrektor ZOPO
 
 Zarzadzenie Nr 27/07 w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bobrowcach
Data wprowadzenia informacji 2007-07-03 07:57:51, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Dyrektor ZOPO
 
 Zarządzenie Nr 31/07 zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2007-07-11 12:39:12, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 32/07 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2007-07-11 12:40:01, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 33/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2006 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2007-07-11 12:41:01, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 34/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2006 Mszczonowskiego Ośrodka Kultury
Data wprowadzenia informacji 2007-07-11 12:43:58, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 35/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r. w zakresie przeniesienia dochodów i wydatków miedzy rozdziałami, paragrafami w ramach działu
Data wprowadzenia informacji 2007-07-11 12:47:11, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie nr 36/07 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Miejskiego w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2007-07-12 15:30:45, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Sekretarz Miasta
 
 Zarządzenie Nr 37/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r. w zakresie przeniesienia wydatków między rozdziałami, paragrafami w ramach działu
Data wprowadzenia informacji 2007-08-21 12:56:15, wprowadzający: Małgorzata Badowska, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 39/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r w zakresie przeniesienia dochodów i wydatków między rozdziałami, paragrafami w ramach działu
Data wprowadzenia informacji 2007-09-20 09:48:52, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 40/07 w sprawie przedstawienia Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2007r
Data wprowadzenia informacji 2007-09-20 09:44:22, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 41/07 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnego Centrum informacji w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2007-09-20 09:52:44, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Kierownik GCI
 
 Zarządzenie Nr 42/07 w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2007-09-20 09:57:54 Informację zaktualizowano 2007-09-20 10:19:08, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Zarządzenie Nr 43/07 zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej nie przekraczajacej wyrażonej w złotych równowartości 14 tys. euro
Data wprowadzenia informacji 2007-09-20 10:05:24 Informację zaktualizowano 2007-09-20 10:22:23, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Kierownik Wydziału RG
 
 Zarządzenie Nr 44/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r w zakresie przeniesienia wydatków między rozdziałami, paragrafami w ramach działu
Data wprowadzenia informacji 2007-09-27 10:12:51, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 45/07 w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej
Data wprowadzenia informacji 2007-09-28 12:50:21, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Kierownik ZOPO
 
 Zarządzenie Nr46/07 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007r.
Data wprowadzenia informacji 2007-09-28 13:07:30, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Kierownik Wydziału Or
 
 Zarządzenie Nr 47/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r w zakresie przeniesienia dochodów i wydatków między rozdziałami, paragrafami w ramach działu
Data wprowadzenia informacji 2007-10-04 10:18:03, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 48/07 w sprawie wykonania niektórych uchwał Rady Miejskiej w sprawie nadania nazw ulicom we wsiach Bronisławów, Marianka, Władysławów, Pieńki Strzyże, Kowiesy i Kowiesowo, Ciemno Gnojna i Kaczków
Data wprowadzenia informacji 2007-10-17 10:04:32, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 
 Zarządzenie Nr 49/07 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2007-10-31 08:34:07, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 50/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r w zakresie przeniesienia dochodów i wydatków między rozdziałami, paragrafami w ramach działu
Data wprowadzenia informacji 2007-11-07 09:15:37, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 51/07 w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Mszczonów na 2008r
Data wprowadzenia informacji 2007-11-21 15:30:26, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 52/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r w zakresie przeniesienia dochodów i wydatków między rozdziałami, paragrafami w ramach działu
Data wprowadzenia informacji 2007-11-21 15:37:23, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 53/07 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej
Data wprowadzenia informacji 2007-11-21 15:46:35, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Sekretarz Miasta
 
 Zarządzenie Nr 54/07 w sprawie powołania zespołu opiniującego oferty
Data wprowadzenia informacji 2007-11-26 11:25:06, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 
 Zarządzenie Nr 55/07 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2007-11-26 11:32:13, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 
 Zarządzenie Nr 56/07 w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmujący fragment wsi Wymysłów
Data wprowadzenia informacji 2007-11-26 11:39:43, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 
 Zarządzenie Nr 57/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r w zakresie przeniesienia dochodów i wydatków między rozdziałami, paragrafami w ramach działu
Data wprowadzenia informacji 2007-12-05 09:36:47, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 58/07 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegajacej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Data wprowadzenia informacji 2007-12-07 09:19:22, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
 
 Zarządzenie Nr 59/07 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2007-12-12 10:28:54, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
 
 Zarządzenie Nr 60/07 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2007-12-31 09:26:29, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 61/07 w sprawie powołania komisji konkursowej
Data wprowadzenia informacji 2007-12-31 09:29:36, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji
 
 Zarządzenie Nr 62/07 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2008r. zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarach prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży
Data wprowadzenia informacji 2007-12-31 09:38:17, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji
 
 Zarządzenie Nr 63/07 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2008r zadania publicznego z zakresu upowszechniania rekreacji ruchowej, którego przedmiotem jest następujące zadanie: krajoznawstwo i turystyka osób starszych w 2008 roku
Data wprowadzenia informacji 2007-12-31 09:48:32, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji
`` 
 Zarządzenie Nr 64/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r w zakresie przeniesienia dochodów i wydatków między rozdziałami, paragrafami w ramach działu
Data wprowadzenia informacji 2008-01-08 09:31:37 Informację zaktualizowano 2008-01-11 13:52:25, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Miasta
 
 Zarządzenie Nr 65/07 zmieniające Zarządzenie w sprawie określenia stawek za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2008-01-08 09:36:20, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Naczelnik Gospodarki Gminnej
wersja do druku