Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
° Zarządzenia - 2003
° Zarządzenia - 2004
° Zarządzenia - 2005
° Zarządzenia - 2006
° Zarządzenia - 2007
° Zarządzenia - 2008
° Zarządzenia - 2009
°  Zarządzenia - 2010
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
URZĄD
Wydziały
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia burmistrza >  Zarządzenia - 2010 strona główna 

Zarządzenia - 2010
 
 Zarządzenie Nr 1/10 zmieniające Zarządzenie Nr 5/04 Burmistrza Miasta Mszczonowa z dnia 12 stycznia 2004r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2010-01-05 11:20:25, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 
 Zarządzenie Nr 2/10 zmieniające Zarządzenie Nr 10/08 w sprawie powołania komisji odbiorowej do zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Wydział Rozwoju Gospodarczego.
Data wprowadzenia informacji 2010-01-05 11:26:40, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 
 Zarządzenie 3/10 w sprawie: powołania komisji konkursowej
Data wprowadzenia informacji 2010-02-09 12:14:53, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
 
 Zarządzenie Nr 4/10 w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Sosnowica.
Data wprowadzenia informacji 2010-02-09 12:27:50, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 
 Zarządzenie Nr 5/10 w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego miejscowość Władysławów oraz fragment miejscowości Badowo Dańki.
Data wprowadzenia informacji 2010-02-09 12:35:58, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 
 Zarządzenie Nr 6/10 w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2010-02-10 13:06:28, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 
 Zarządzenie Nr 7/10 w sprawie zatwierdzenia Księgi Jakości
Data wprowadzenia informacji 2010-02-19 14:50:38, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Sekretarz Gminy
 
 Zarządzenie Nr 8/10 w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych w okresie udostępnienia społeczeństwu projektu dokumentu pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Mszczonów woj. mazowieckie na lata 2009-2012 (z uwzględnieniem perspektywy do 2032)”.
Data wprowadzenia informacji 2010-03-05 09:36:15, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
 
 Zarządzenie Nr 9/10 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do przeniesień planowanych wydatków jednostek
Data wprowadzenia informacji 2010-03-05 09:41:52, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Gminy
 
 Zarządzenie Nr 10/10 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2010-03-16 13:35:13, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Gminy
 
 Zarządzenie Nr 11/10 w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mszczonów za 2009 rok.
Data wprowadzenia informacji 2010-04-06 14:03:20 Informację zaktualizowano 2010-04-06 14:10:55, wprowadzający: Przemysław Woźnicki, autor: Skarbnik Gminy
 
 Zarządzenie Nr 12/10 w sprawie wstrzymania stypendium sportowego.
Data wprowadzenia informacji 2010-04-06 14:04:36 Informację zaktualizowano 2010-04-06 14:11:08, wprowadzający: Przemysław Woźnicki, autor: Dyrektor OSiR
 
 Zarządzenie Nr 13/10 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków.
Data wprowadzenia informacji 2010-04-06 14:06:05 Informację zaktualizowano 2010-04-06 14:11:22, wprowadzający: Przemysław Woźnicki, autor: Skarbnik Gminy
 
 Zarządzenie Nr 14/10 zmieniające Zarządzenie Burmistrza Miasta Mszczonowa Nr 13/08 z dnia 11.04.2008r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowej organizacji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2010-04-14 09:55:42, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
 
 Zarządzenie Nr 15/10 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2010-04-16 12:54:27, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Gminy
 
 Zarządzenie Nr 16/10 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2010-04-16 13:08:03, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Gminy
Zarządzenie Nr 17/10 w sprawie zmiany
zarządzenia nr 19/08 z dnia 13 czerwca 2008 r w
sprawie określenia wysokości opłat, stawek
najmu w obiekcie ‘’Termy Mszczonów”. 

Zarządzenie

 
Data wprowadzenia informacji 2010-04-21 10:55:08 Informację zaktualizowano 2010-04-21 10:58:59, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
Zarządzenie Nr 18/10 zmieniające Uchwałę
Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2010 

Zarządzenie

 
Data wprowadzenia informacji 2010-04-21 11:15:59 Informację zaktualizowano 2010-04-21 11:28:36, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Gminy
Zarządzenie Nr 19/10 w sprawie wprowadzenia i
wdrożenia do stosowania Instrukcji zarządzania
systemem informatycznym służącym do
przetwarzania danych osobowych oraz Polityki
bezpieczeństwa danych osobowych 

Zarządzenie

 
Data wprowadzenia informacji 2010-04-23 12:05:43 Informację zaktualizowano 2010-04-23 12:10:12, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Sekretarz Gminy
 
 Zarządzenie Nr 20/10 zmieniające Zarządzenie Burmistrza Miasta Mszczonowa Nr 13/08 z dnia 11.04.2008r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowej organizacji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2010-04-30 10:32:46, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
 
 Zarządzenie Nr 21/10 w sprawie określenia wysokości opłat wypożyczalni oraz wzorów umów funkcjonujących przy wypożyczeniu sprzętu rekreacyjnego
Data wprowadzenia informacji 2010-04-30 10:49:43, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
 
 Zarządzenie Nr 22/10 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2010-05-05 11:12:29, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej
 
 Zarządzenie Nr 23/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr RG3410/05/10 pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Spokojna w Mszczonowie numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 91802-2010
Data wprowadzenia informacji 2010-05-25 15:01:08, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 
 Zarządzenie Nr 24/10 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2010
Data wprowadzenia informacji 2010-05-25 15:22:32, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Gminy
 
 Zarządzenie Nr 25/10 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.
Data wprowadzenia informacji 2010-05-27 10:39:38, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej
 
 Zarządzenie Nr 26/10 w sprawie wstrzymania stypendium sportowego
Data wprowadzenia informacji 2010-05-28 10:39:13, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
 
 Zarządzenie Nr 27/10 w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2010-06-09 11:50:11, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 
 Zarządzenie Nr 28/10 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla gminy Mszczonów do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010r .
Data wprowadzenia informacji 2010-06-10 11:16:43, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
 
 Zarządzenie Nr 29/10 w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Sosnowica
Data wprowadzenia informacji 2010-06-24 15:50:42, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 
 Zarządzenie Nr 30/10 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2010
Data wprowadzenia informacji 2010-06-24 15:52:34, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Gminy
 
 Zarządzenie Nr 31/10 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. - „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne
Data wprowadzenia informacji 2010-06-29 15:50:18, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
 
 Zarządzenie Nr 32/10 w sprawie ustalenia zasad, trybu oraz wzoru wniosku dotyczące przyznania nagrody rocznej dla Prezesa"Geotermii Mazowieckiej" SA we Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2010-06-30 15:39:54, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
 
 Zarządzenie Nr 33/10 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2009 Mszczonowskiego Ośrodka Kultury
Data wprowadzenia informacji 2010-07-02 11:16:56, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Gminy
 
 Zarządzenie Nr 34/10 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2009 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie.
Data wprowadzenia informacji 2010-07-02 11:19:01, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Gminy
 
 Zarządzenie Nr 35/10 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2010-07-02 11:20:14, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Gminy
 
 Zarządzenie 36/10 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2010
Data wprowadzenia informacji 2010-07-08 10:16:30, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Gminy
 
 Zarządzenie Nr 37/10 zmieniające Zarządzenie Nr 28/10 z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla gminy Mszczonów do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego
Data wprowadzenia informacji 2010-07-23 11:54:27 Informację zaktualizowano 2010-07-23 11:56:24, wprowadzający: Przemysław Woźnicki
 
 Zarządzenie Nr 38/10 zmieniające Zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Miejskiego.
Data wprowadzenia informacji 2010-07-23 11:55:21, wprowadzający: Przemysław Woźnicki
 
 Zarządzenie Nr 39/10 w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w gminie Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2010-07-27 09:59:50, wprowadzający: Przemysław Woźnicki
 
 Zarządzenie Nr 40/10 w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2010-07-27 10:00:44 Informację zaktualizowano 2010-07-27 10:02:01, wprowadzający: Przemysław Woźnicki
 
 Zarządzenie Nr 41/10 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat w infrastrukturze komunalnej powstałych wskutek powodzi w maju 2010r. w Gminie Mszczonów.
Data wprowadzenia informacji 2010-07-27 10:02:53, wprowadzający: Przemysław Woźnicki
 
 Zarządzenie Nr 43/10 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych dla Ośrodka Sportu i Rekreacji
Data wprowadzenia informacji 2010-08-05 12:38:56, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Gminy
 
 Zarządzenie Nr 44/10 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych dla Szkoły Podstawowej we Wręczy.
Data wprowadzenia informacji 2010-08-05 12:41:09, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Gminy
 
 Zarządzenie Nr 45/10 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Data wprowadzenia informacji 2010-08-12 11:57:42, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
 
 Zarządzenie Nr 46/10 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Data wprowadzenia informacji 2010-08-12 12:00:12, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
 
 Zarządzenie Nr 47/10 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Data wprowadzenia informacji 2010-08-12 12:02:15, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
 
 Zarządzenie Nr 48/10 w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2010-08-12 12:04:07, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 
 Zarządzenie Nr 42/10 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2010
Data wprowadzenia informacji 2010-08-18 11:23:44, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Gminy
 
 Zarządzenie Nr 49/10 w sprawie określenia wysokości cen gadżetów sprzedawanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2010-08-25 15:18:33, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
 
 Zarządzenie Nr 50/10 w sprawie przedłożenia Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Mszczonów za pierwsze półrocze 2010r oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2010 roku
Data wprowadzenia informacji 2010-09-06 12:18:03, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Gminy
 
 Zarządzenie Nr 52/10 w sprawie uchylenia Zarządzenia
Data wprowadzenia informacji 2010-09-06 12:19:22, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
 
 Zarządzenie Nr 53/10 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2010
Data wprowadzenia informacji 2010-09-07 12:58:47, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Gminy
 
 Zarządzenie Nr 54/10 zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. - „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne.
Data wprowadzenia informacji 2010-09-07 13:03:22, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
 
 Zarządzenie Nr 51/10 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej w gminie Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2010-09-09 11:31:35, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Inspektor Florian Kopera
 
 Zarządzenie Nr 55/10 w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Badowo Mściska
Data wprowadzenia informacji 2010-09-13 15:38:22, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 
 Zarządzenie Nr 56/10 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych dla Szkoły Podstawowej w Piekarach.
Data wprowadzenia informacji 2010-09-13 15:40:23, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Gminy
 
 Zarządzenie Nr 57/10 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2010-09-27 13:29:49, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej
 
 Zarządzenie Nr 58/10 zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w zlotych równowartości 14 tys. euro
Data wprowadzenia informacji 2010-09-29 12:34:11, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 
 Zarządzenie Nr 59/10 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Bobrowce
Data wprowadzenia informacji 2010-09-29 13:14:46, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej
 
 Zarządzenie Nr 60/10 w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2010-09-30 11:17:16, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 
 Zarządzenie Nr 61/10 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2010
Data wprowadzenia informacji 2010-10-06 13:15:58, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Gminy
 
 Zarządzenie Nr 62/10 zmieniające Zarządzenie Burmistrza Mszczonowa Nr 36/09 z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2010-10-13 16:08:42, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Sekretarz Gminy
 
 Zarządzenie Nr 63/10 zmieniające Zarządzenie Burmistrza Miasta Mszczonowa Nr 13/08 z dnia 11.04.2008r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowej organizacji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2010-10-26 11:19:02 Informację zaktualizowano 2010-10-26 11:20:17, wprowadzający: Przemysław Woźnicki, autor: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
 
 Zarządzenie Nr 64/10 w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Tłumy.
Data wprowadzenia informacji 2010-11-02 10:21:55, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 
 Zarządzenie Nr 65/10 w sprawie rozpatrzenia uwagi złożonej w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Nosy Poniatki.
Data wprowadzenia informacji 2010-11-02 10:28:15, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 
 Zarządzenie Nr 66/10 w sprawie wskazania członków obwodowych komisji wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2010-11-02 10:39:56, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej
 
 Zarządzenie Nr 67/10 w sprawie zmiany planu finansowego na 2010r w zakresie przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału.
Data wprowadzenia informacji 2010-11-04 12:01:57, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Gminy
 
 Zarządzenie Nr 68/10 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2010
Data wprowadzenia informacji 2010-11-04 12:04:30, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Gminy
 
 Zarządzenie Nr 69/10 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.
Data wprowadzenia informacji 2010-11-09 12:28:00, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
 
 Zarządzenie Nr 70/10 w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Mszczonów na 2011r. i projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów na lata 2011-2023
Data wprowadzenia informacji 2010-11-25 14:52:13, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Gminy
 
 Zarządzenie Nr 71/10 w sprawie zmiany planu finansowego na 2010r. w zakresie przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału
Data wprowadzenia informacji 2010-11-25 14:56:54, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Gminy
 
 Zarządzenie Nr 72/10 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2010
Data wprowadzenia informacji 2010-11-25 14:59:19, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Gminy
 
 Zarządzenie Nr 73/10 w sprawie powołania komisji konkursowej
Data wprowadzenia informacji 2010-11-30 09:09:14, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 
 Zarządzenie Nr 74/10 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2010-11-30 09:26:24 Informację zaktualizowano 2010-12-07 15:55:29, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 
 Zarządzenie Nr 75/10 w sprawie zmiany planu finansowego na 2010r. w zakresie przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-08 12:42:43, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Gminy
 
 Zarządzenie Nr 76/10 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2010
Data wprowadzenia informacji 2010-12-08 12:51:11, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Gminy
 
 Zarządzenie Nr 77/10 w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2010-12-08 12:54:12, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 
 Zarządzenie Nr 78/10 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów
Data wprowadzenia informacji 2010-12-09 10:44:40, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Gminy
 
 Zarządzenie Nr 79/10 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla gminy Mszczonów do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań w 2011r .
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 13:13:05, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
 
 Zarządzenie Nr 80/10 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2011r. zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, którego przedmiotem jest następujące zadanie: upowszechnianie rekreacji ruchowej w środowisku osób starszych w 2011 roku.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 13:19:12, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
 
 Zarządzenie Nr 81/10 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarach dofinansowania nauki pływania w 2011r.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 13:24:51, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
 
 Zarządzenie Nr 82/10 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2011r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarach szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 13:28:07, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
 
 Zarządzenie Nr 83/10 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarach dofinansowania nauki tenisa stołowego w 2011r.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 13:35:19, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
 
 Zarządzenie Nr 84/10 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 08:45:19 Informację zaktualizowano 2010-12-16 08:47:59, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Gminy
 
 Zarządzenie Nr 85/10 w sprawie zmiany planu finansowego na 2010r. w zakresie przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-17 13:06:29, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Gminy
 
 Zarządzenie Nr 86/10 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2010
Data wprowadzenia informacji 2010-12-21 11:09:28, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Skarbnik Gminy
 
 Zarządzenie Nr 87/10 w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wprowadzenia informacji 2010-12-22 14:20:52, wprowadzający: Dorota Lisicka-Leszkiewicz, autor: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
wersja do druku