Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Mszczonów  www.mszczonow.pl
WYBORY SAMORZĄDOWE
Zarządzenie wyborów
Okręgi wyborcze
Obwody głosowania
Komisje wyborcze
Informacje różne
Kandydaci na radnych i burmistrza
Wyniki wyborów
SAMORZĄD GMINNY
Informacje ogólne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju
Lokalny program rewitalizacji
Podatki i opłaty
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
BURMISTRZ
Informacje osobowe
Wiceburmistrz
Zarządzenia burmistrza
RADA kadencja 2010-2014
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2006-2010
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
RADA kadencja 2002-2006
Skład
Komisje
Posiedzenia
Uchwały
URZĄD
Wydziały
Karty informacyjne
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestry i ewidencje
Przetargi - zamówienia publiczne
Planowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości
Nabór pracowników
Ogłoszenia
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
FINANSE GMINY
Budżet
° Rok 2004
° Rok 2005
° Rok 2006
° Rok 2007
° Rok 2008
° Rok 2009
° Rok 2010
° Rok 2011
Sprawozdania finansowe
Mienie komunalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji
Program współpracy
Sprawozdania z realizacji programu
Konkursy
SERWIS
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja
Redakcja
Archiwum
REFERENDUM GMINNE
WYBORY 2007
Wybory uzupełniające
Wybory 2009
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU
WYBORY PREZYDENTA RP
Inne
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet > Rok 2011 strona główna 

Rok 2011
UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2011 ROK - PROJEKT 
 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na rok 2011
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 13:08:08, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
załącznik nr 1 
 Dochody budżetu Gminy Mszczonów na 2011 rok
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 13:10:09, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
załącznik nr 2 
 Wydatki budżetu Gminy Mszczonów na 2011 rok
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 13:10:56, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
załącznik nr 2a 
 Wydatki bieżące
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 13:11:53, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
załącznik nr 2b 
 Wydatki majątkowe
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 13:12:21, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
załącznik nr 3 
 Przychody i rozchody w 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 13:14:04, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
załącznik nr 4 
 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 13:15:18, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
załącznik nr 5 
 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 13:16:21, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
załącznik nr 6 
 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 13:17:30, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
załącznik nr 7 
 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 13:19:04, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
załącznik nr 8 
 Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 13:19:59, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
załącznik nr 9 
 Dotacje podmiotowe w 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 13:20:35, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
załącznik nr 10 
 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 13:21:36, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
załącznik nr 11 
 Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 13:22:21, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
załącznik nr 12 
 Wydatki na 2011 rok obejmujace zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 13:23:33, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
załącznik nr 13 
 Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjete Wieloletnią Prognozą Finansową
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 13:26:19, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
uzasadnienie 
 Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Mszczonów na 2011 rok
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 13:28:45, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o
przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na
2011 rok 
 Uchwała Nr 406/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Mszczonów projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2011 rok
Data wprowadzenia informacji 2010-12-21 13:53:38, wprowadzający: Aneta Ciechańska-Gołyńska
wersja do druku